Fout op de pagina!

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de pagina. Het is mogelijk dat de pagina onjuist of onvolledig wordt getoond.
De foutmelding is opgeslagen en de fout zal zo spoedig mogelijk gecorrigeerd worden.

Onze excuses voor de overlast.

Indiening faillissementsverzoeken

1. Indiening faillissementsverzoeken

a. Het verzoekschrift wordt in viervoud ingediend (exemplaar voor verweerder aangetekend en gewone post, voor curator en dossier rechtbank).

b. Bij een vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap worden twee extra exemplaren van het verzoekschrift voor iedere vennoot bijgevoegd.

c. In het verzoekschrift wordt aangegeven in welke lidstaat van de Europese Unie het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar is gelegen (art. 3 EU-insolventieverordening). Indien dat niet Nederland is, dan wordt aangegeven of de schuldenaar een vestiging als bedoeld in artikel 2 sub h van voormelde verordening binnen Nederland heeft.

d. Bij elk verzoekschrift worden de volgende uittreksels van niet ouder dan één maand bijgevoegd:

  1. natuurlijke persoon zonder onderneming: gemeentelijke basisadministratie;
  2. natuurlijke persoon met onderneming: gemeentelijke basisadministratie én handelsregister;
  3. vof en cv: handelsregister én per vennoot uit de gemeentelijke basisadministratie;
  4. NV, BV, coöperatie en buitenlandse rechtspersoon: handelsregister, zo mogelijk ook van de buitenlandse vestiging(en);
  5. vereniging of stichting: verenigingen- of stichtingenregister.