Fout op de pagina!

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de pagina. Het is mogelijk dat de pagina onjuist of onvolledig wordt getoond.
De foutmelding is opgeslagen en de fout zal zo spoedig mogelijk gecorrigeerd worden.

Onze excuses voor de overlast.

Eigen aangifte

5. Eigen aangifte
a. Een eigen aangifte tot faillietverklaring wordt mondeling gedaan bij de griffie van de rechtbank. Het verdient aanbeveling om daartoe telefonisch een afspraak te maken. De rechtbank kan in plaats van de mondelinge aangifte het gebruik van een aangifteformulier toestaan of voorschrijven. De navolgende regels (met uitzondering van lid c) zijn dan van overeenkomstige toepassing.

b. De eigen aangifte kan ook door middel van een verzoekschrift door een procureur worden gedaan. Daarbij worden de bijlagen gevoegd als hierna bepaald. Persoonlijke verschijning bij de aangifte als bepaald onder b en c is dan niet nodig. Het opmaken van een akte blijft alsdan achterwege.

c. Van de eigen aangifte tot faillietverklaring wordt door de griffier een akte opgemaakt, die door de griffier en de aangever(s) wordt ondertekend.

d. De aangever dient zich bij de aangifte te legitimeren door een geldig legitimatiebewijs. Daarvan wordt kopie bij de akte gevoegd.

e. Bij elke aangifte worden de uittreksels overgelegd als genoemd in richtlijn 1d.

f. Bij elke aangifte wordt een overzicht gevoegd van baten en lasten.

g. Bij de natuurlijke persoon, die in enige gemeenschap van goederen is gehuwd of als partner is geregistreerd, is persoonlijke verschijning of geldige volmacht van de (huwelijks)partner vereist.

h. De natuurlijke persoon, op wie huwelijkse voorwaarden van toepassing zijn, legt een akte van de huwelijkse voorwaarden over.

i. De natuurlijke persoon wordt door de griffier gewezen op de mogelijkheid om een verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling in te dienen.

j. Bij de vof en cv. is persoonlijke verschijning of geldige volmacht van alle beherende vennoten vereist.

k. Bij de NV of BV worden tevens de navolgende stukken overgelegd:
l. In de aangifte door NV en BV wordt rekenschap afgelegd van inachtneming van artikelen 2:136 (NV) en 246 (BV), inhoudende kort gezegd dat het bestuur alleen aangifte mag doen in opdracht van de algemene vergadering van aandeelhouders, tenzij statuten anders bepalen, en met artikelen 2:164 (NV) en 274 (BV), inhoudende kort gezegd dat het besluit van het bestuur tot het doen van aangifte faillissement de goedkeuring van de raad van commissarissen behoeft.