Fout op de pagina!

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de pagina. Het is mogelijk dat de pagina onjuist of onvolledig wordt getoond.
De foutmelding is opgeslagen en de fout zal zo spoedig mogelijk gecorrigeerd worden.

Onze excuses voor de overlast.

Financiële verslaglegging

12. Financiële verslaglegging
a. Bij elk periodiek verslag wordt als bijlage een tussentijds financieel verslag gevoegd. Dit wordt opgemaakt volgens het model, dat als bijlage bij deze richtlijnen is gevoegd.

b. In het tussentijds financieel verslag worden alle inkomsten en uitgaven opgenomen, zoals die aan het einde van de betreffende verslagperiode bekend zijn. Het saldo van dat financieel verslag komt overeen met het saldo of de saldi van de boedelrekening(en). Afschriften, waaruit dat saldo blijkt, worden als bijlage bij het financieel verslag gevoegd.

c. Indien in een verslagperiode geen mutaties van betekenis optreden, kan volstaan worden met verwijzing naar het laatst opgemaakte tussentijds financieel verslag.

d. Ingeval geen vooruitzicht bestaat op enig boedelactief van betekenis, kan het opmaken van tussentijdse financiële verslagen achterwege blijven.

e. Bij het eindverslag wordt als bijlage een voorlopig financieel eindverslag gevoegd. Dit wordt opgemaakt volgens het model, dat als bijlage bij deze richtlijnen is gevoegd. Daarin wordt het salaris als verzocht, voorwaardelijk opgenomen.

f. Indien geen sprake is van opheffing wegens de toestand van de boedel, levert de curator na vaststelling van het salaris het definitieve financiële eindverslag aan alsmede het concept van de uitdelingslijsten.