Fout op de pagina!

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de pagina. Het is mogelijk dat de pagina onjuist of onvolledig wordt getoond.
De foutmelding is opgeslagen en de fout zal zo spoedig mogelijk gecorrigeerd worden.

Onze excuses voor de overlast.

Het akkoord

17. Het akkoord
a. De curator onderzoekt op verzoek van de gefailleerde de mogelijkheden van het aanbieden van een akkoord. De curator is binnen redelijke grenzen gefailleerde behulpzaam bij het aanbieden daarvan.

b. Van de aanbieding van een akkoord stelt de gefailleerde of de curator de rechter-commissaris zo mogelijk op de hoogte gelijktijdig met het verzoek tot bepaling van dag en tijdstip voor de verificatievergadering.

c. Gelijktijdig met de indiening van de lijsten van voorlopig erkende en betwiste vorderingen wordt het ontwerp van akkoord aan de rechter-commissaris verstrekt met verzoek deze ter griffie neer te leggen. De curator dient daarbij zijn eindverslag in.

d. Uiterlijk de dag voor de zitting verstrekt de gefailleerde of de curator aan de rechter-commissaris een lijst met voorlopig erkende en betwiste vorderingen, waarop aangegeven staat welke crediteuren machtiging verleend hebben om voor het akkoord te stemmen alsmede welk percentage dit aantal machtigingen van het aantal crediteuren uitmaakt alsmede welk bedrag deze machtigingen procentueel van de totaal ingediende vorderingen vertegenwoordigen (art. 145 Fw). Bij die lijst zijn de originele machtigingen bijgevoegd, althans afschriften daarvan.

e. De curator en de gefailleerde dienen aanwezig te zijn bij de behandeling van het akkoord (en de verificatievergadering).

f. Tijdens de behandeling van het akkoord toont de gefailleerde of de curator aan dat het akkoord kan worden aangenomen. Daarbij kan de eerder overgelegde lijst aangevuld worden. Voor zover de originele machtigingen niet zijn overgelegd, gebeurt dit alsnog.

g. Indien de curator de rechtbank positief zal adviseren alsmede de rechter-commissaris de rechtbank zal voordragen het akkoord te homologeren alsmede het salaris van de curator vast te stellen overeenkomstig het bij het eindverslag ingediende verzoek, kan bij aanzegging van dag en tijdstip van homologatie aan gefailleerde en curator worden meegedeeld dat zij niet verplicht zijn om op die zitting te verschijnen, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten. Deze mededeling wordt in het proces-verbaal opgenomen.