Fout op de pagina!

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de pagina. Het is mogelijk dat de pagina onjuist of onvolledig wordt getoond.
De foutmelding is opgeslagen en de fout zal zo spoedig mogelijk gecorrigeerd worden.

Onze excuses voor de overlast.

Tijdregistratie

20. Tijdregistratie
a. Salaris kan alleen verzocht worden op basis van een gespecificeerde registratie van daadwerkelijk door degene die registreert aan het faillissement bestede tijd.

b. Bij de tijdregistratie kan gebruik worden gemaakt van vaste tijdeenheden, mits deze niet groter zijn dan zes minuten.

c. Als meerdere werkzaamheden achtereenvolgens worden uitgevoerd, wordt de daadwerkelijk door degene die registreert, in totaal daaraan bestede tijd genoteerd.

d. De tijdregistratie wordt aldus gespecificeerd dat daaruit is af te leiden:

  1. de datum waarop de werkzaamheid is verricht;
  2. de persoon door wie dat is gebeurd;
  3. de tijdschrijfgroep, waarin die werkzaamheid viel;
  4. de soort van de werkzaamheid;
  5. een korte aanduiding met wie gesproken of gecorrespondeerd is of het onderwerp waarop studie of overleg betrekking had.

e. Bij de plaatsing in een tijdschrijfgroep wordt gebruik gemaakt van de indeling als aangebracht in het overzicht, dat aan deze richtlijnen als bijlage is gevoegd.

f. Bij de soort van werkzaamheid wordt tenminste onderscheiden in correspondentie, telefoon, conferentie, procedure, studie en overleg. Indien binnen een tijdschrijfgroep meerdere procedures worden gevoerd, moet de daaraan bestede tijd zodanig worden verantwoord, dat de afzonderlijke procedures kunnen worden onderscheiden.

g. Bij elk verslag wordt de tijdregistratie gevoegd, die betrekking heeft op de verslagtermijn. Voorts worden op een afzonderlijk (voor)blad de (sub)totalen per tijdschrijfgroep vermeld op de wijze als in bijgevoegd model is weergegeven.

h. Het registratiesysteem moet beschikken over de mogelijkheid om per specificatie sub d1-d4 totalen te berekenen en eventueel de daarbij horende registraties te selecteren. De rechter-commissaris kan de curator verzoeken dergelijke totalen te berekenen en/of een overzicht te geven van een of meer soorten registraties.