Fout op de pagina!

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de pagina. Het is mogelijk dat de pagina onjuist of onvolledig wordt getoond.
De foutmelding is opgeslagen en de fout zal zo spoedig mogelijk gecorrigeerd worden.

Onze excuses voor de overlast.

Gespecificeerde verschotten

28. Gespecificeerde verschotten
a. Dit zijn onder andere:

  1. griffierechten;
  2. deurwaarderskosten;
  3. reis- en verblijfkosten;
  4. taxatiekosten;
  5. veilingkosten;
  6. kosten van deskundigen;
  7. kosten van niet in dienst zijnde hulpkrachten

b. Voor de onder 1-5 genoemde kosten hoeft geen afzonderlijke toestemming te worden verzocht. Zij kunnen gesaldeerd in het financieel verslag worden opgenomen.

c. Voor het inschakelen van deskundigen en niet in dienst zijnde hulpkrachten wordt vooraf toestemming aan de rechter-commissaris gevraagd. Daarbij wordt toegelicht welke opdracht deze derde krijgt en welke te verwachten kosten daarmee gemoeid zijn.

d. De onder c. door de rechter-commissaris gegeven toestemming wordt mede geacht betrekking te hebben op het betalen van de facturen van die derden. Voor zover die kosten hoger zijn dan begroot, legt de curator daarvan verantwoording af.