Fout op de pagina!

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de pagina. Het is mogelijk dat de pagina onjuist of onvolledig wordt getoond.
De foutmelding is opgeslagen en de fout zal zo spoedig mogelijk gecorrigeerd worden.

Onze excuses voor de overlast.

Rekening en verantwoording

30. Rekening en verantwoording
a. In de tussentijdse financiƫle verslagen wordt verantwoording afgelegd van de inkomsten en uitgaven van de boedel. In de periodieke verslagen worden de rechten en plichten van de boedel voor zover mogelijk opgenomen. Het ( voorlopig) financieel eindverslag inclusief de uitdelingslijst bevat zowel de in- en uitgaven als de rechten en plichten.

b. De controle op de rekening vindt per verslagperiode plaats doordat de saldi van de boedelrekening en (eventueel) de depositorekening moeten overeenkomen met het saldo van het (tussentijds) financieel verslag. De bankafschriften, waarop die controle kan worden uitgevoerd, worden bij het betreffende financieel verslag gevoegd.

c. Bij opheffingen wegens de toestand van de boedel, waarbij het totaal gerealiseerde actief ontoereikend is voor voldoening van het salaris van de curator, kan rekening en verantwoording achterwege blijven. In alle andere gevallen worden binnen twee maanden na de opheffing of het verbindend worden van de uitdelingslijst alle bankbescheiden ter goedkeuring aan de rechter-commissaris voorgelegd. Bij rechtbanken waar de regel geldt dat de curator slechts tezamen met de rechter-commissaris over de boedelrekening kan beschikken, bestaat deze verplichting niet, tenzij de rechter-commissaris anders bepaalt.

d. In faillissementen, waarin de toestand van de boedel dat toelaat, kan de rechter-commissaris op elk moment verlangen dat een door hem aan te wijzen accountant (tussentijds) de rekening en verantwoording van de curator controleert. Diens kosten komen ten laste van de boedel.